Type alias ReducerOutput<Iterable, Output>

ReducerOutput<Iterable, Output>: Iterable extends AsynchronousIterable<infer Item> ? Iterable extends AsyncIterable<Item> ? Promise<Output> : Output : never

AsynchronousIterable reducer function optional return value.

Type Parameters

  • Iterable extends AsynchronousIterable

  • Output